سنسور داکتی

سنسور دمای کانالی

به منظور اندازی گیری دما در کانالهای هوا در سیستم HVAC از سنسورهای دمای کانالی (داکتی) استفاده می گردد. المان تشخیص دما در این سنسورها از نوع مقاومتی با ضریب حرارتی مثبت (PTC)مانند PT100، PT1000 و یا از نوع ضریب حرارتی منفی (NTC) مانند 10K می باشد که تغییرات مقاومت بیانگر دمای هوا در مسیر کانال می باشد. بیشترین استفاده از این محصول برای اندازه گیری دمای هوا در کانالهای هواساز می باشد.  تسلا کنترل محصولات سنسور دمای کانالی را با هر سه نوع المان مقاومتی با طول 20 سانتیمتر به بازار عرضه نموده است.