نرم افزار MODBUS MONITOR

از این نرم افزار به منظور برقراری ارتباط با تجهیزاتی که از مد پروتکل MODBUS SLAVE پشتیبانی می کنند استفاده می شود. این محصول نسخه کرک شده  این نرم افزار می باشد که بدون محدودیت زمانی می توانید از آن در پروژههای خود استفاده کنید.